සමාජ වගකීම්

RUNNERENVIRONMENT, සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂාව

කලාපයට සහ අවට පරිසරයට සිදුවන බලපෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා සේවකයින්ට ආරක්ෂිත හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථානයක් ලබා දීමට සමාගම උත්සාහ කරයි. මේ අතර, කාර්මික ජල පවිත්‍රාගාරයක් ඉදිකිරීමට සහ හරිත හා පිරිසිදු නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට සහ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීමට විවිධ තාක්ෂණයන් හඳුන්වා දීමට එය ආයෝජනය කර ඇත.

New-and-High-tech-Enterprise